Privacybeleid

Dit is het privacy statement van Jongkind.careers.

Jongkind.careers neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Jongkind.careers zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Jongkind.careers, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en informatie die je bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Jongkind.careers kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hiervoor maakt onze website gebruik van cookies. Zie voor meer informatie ons cookie statement of wijzig hier je cookie instellingen.

Gegevens van sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten

Onder sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten wordt verstaan: sollicitanten, (mobiliteits)kandidaten, flexkrachten, werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

Doeleinden gegevensverzameling
Jongkind.careers zal de over sollicitanten, medewerkers en mobiliteitskandidaten verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 • om je geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en je beschikbaarheid vast te leggen;
 • om je te bemiddelen naar werk dan wel om opdrachten voor jou te regelen, waarbij je profiel zichtbaar is voor onze recruiters en intercedenten en een beperkt profiel (voor- en achternaam, woonplaats, werkervaring, opleiding, beschikbaarheid en optioneel je profielfoto) voor onze opdrachtgevers in de publieke sector;
 • om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om je te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie;
 • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • stel je een vraag via Whatsapp, dan ontvangen wij de volgende gegevens: WhatsApp-naam, telefoonnummer en de inhoud van het gesprek. Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 maanden. Het privacy- & securitystatement van WhatsApp is van toepassing.

Welke gegevens
Jongkind.careers verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en (eventueel) LinkedIn profiel URL

Gebruik door derden
Jongkind.careers kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Jongkind.careers je gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van je heeft gekregen. Verder kan Jongkind.careers je profiel of curriculum vitae, nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door jou (online) uitgevoerde testen.

Bijzondere persoonsgegevens
Jongkind.careers verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Jongkind.careers verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking. Jongkind.careers kan de van jou ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Jongkind.careers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling
Jongkind.careers zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van jouw dienstverlening;
 • om met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Welke gegevens
Jongkind.careers verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Gebruik door derden
Jongkind.careers kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Jongkind.careers kan je gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Jongkind.careers je gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van je voor heeft gekregen. Verder kan Jongkind.careers je bedrijfsprofiel of vacatures van je onderneming, nadat je daartoe toestemming hebt gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Beveiliging

Jongkind.careers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Jongkind.careers heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Jongkind.careers genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Jongkind.careers kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Bewaren van je gegevens

Jongkind.careers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijdering van je gegevens

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Jongkind.careers. Indien je geen account hebt en je jouw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Jongkind.careers.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Jongkind.careers geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Jongkind.careers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Jongkind.careers je gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met me opnemen per e-mail via info@jongkind.careers of door een brief te sturen naar Jongkind.careers, Diepenallee 52, 6301 GK, Valkenburg aan de Geul.

Geen vacature missen? Schrijf je in bij Jongkind Careers!