Algemene Voorwaarden Jongkind Careers

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van Jongkind Careers afneemt, dan wel met wie Jongkind Careers een Overeenkomst heeft dan wel in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Jongkind Careers en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, maar niet beperkt tot, Jongkind Careers documenten, ontwerpen, formats etc., die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Jongkind Careers aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, ter beschikking stellen en onderhouden van Producten.
Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsvoorstellen, werkzaamheden en Overeenkomsten voor consultancy, advies, Producten en Diensten (rechts)handelingen en overige rechtsbetrekkingen van Jongkind Careers en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86209647.
 2. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Jongkind Careers is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien Jongkind Careers de algemene voorwaarden wijzigt, zal dit aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever geen bezwaar hiertegen heeft gemaakt binnen 14 dagen nadat deze bekend zijn gemaakt.

 Artikel 3. Prijsvoorstellen, Aanbiedingen en Overeenkomst

 1. Alle prijsvoorstellen en aanbiedingen van Jongkind Careers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Jongkind Careers kan niet aan haar prijsvoorstellen of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsvoorstellen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Jongkind Careers behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Een Overeenkomst tussen Jongkind Careers en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover Jongkind Careers een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Jongkind Careers uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 5. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk bevestigd.
 6. Jongkind Careers zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Jongkind Careers is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde tenzij dergelijke resultaten nadrukkelijk als zodanig zijn opgenomen in de Overeenkomst.
 7. Jongkind Careers bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. De toepasselijkheid van de artikelen: 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Jongkind Careers is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Jongkind Careers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 Artikel 4. Verplichtingen Partijen

 1. Teneinde de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen (efficiënt en volgens planning), verstrekt de opdrachtgever tijdig, mondeling en schriftelijk alle informatie die Jongkind Careers nodig heeft.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jongkind Careers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jongkind Careers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jongkind Careers zijn verstrekt, heeft Jongkind Careers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 4. Jongkind Careers houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de Producten en/of Diensten te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelleden, dan wel indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als bepaald in artikel 7. Jongkind Careers zal wegens weigering van de toegang tot de Producten en of de Diensten op grond dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Jongkind Careers voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

Artikel 5. Plaats van uitvoering van de activiteiten

 1. Voor zover het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de activiteiten gedeeltelijk op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zullen daar praktische afspraken over worden gemaakt tussen Opdrachtgever en Jongkind Careers. Op de locatie van de Opdrachtgever neemt Jongkind Careers de daar geldende huisregels in acht. Indien de activiteiten op de locatie van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, verschaft Opdrachtgever Jongkind Careers kosteloos de toegang.
 2. Voor zover het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Jongkind Careers activiteiten op een locatie bij derden uitvoert, draagt Opdrachtgever zorg voor de daarvoor noodzakelijke afspraken tussen deze derden, Jongkind Careers, en Opdrachtgever. Bij deze derden neemt Jongkind Careers de daar geldende huisregels in acht. 

Artikel 6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever

 1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever geschiedt uitsluitend in overleg met Jongkind Careers. 

Artikel 7. Prijzen/ Betalingsvoorwaarden

 1. Alle tarieven van Jongkind Careers zijn uitgedrukt in Euro’s tenzij anders aangegeven, exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.
 2. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Op basis van de Opdrachtgever verstrekte opdracht wordt een factuur toegezonden. Betaling geschiedt zoals afgesproken in het prijsvoorstel/Opdrachtovereenkomst.
 3. Jongkind Careers zal een specificatie verstrekken van de aan de opdracht gebonden kosten.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Jongkind Careers gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
 6. Jongkind Careers is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. Jongkind Careers zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Jongkind Careers nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Jongkind Careers is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden Jongkind Careers goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 9. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 8. Meerwerk

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan veranderen, indien Opdrachtgever en Jongkind Careers tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende activiteiten uit te breiden of te wijzigen. In dit geval zal Jongkind Careers in overleg met Opdrachtgever de opdracht en de uitvoering ervan aanpassen. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat doorwerkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Jongkind Careers, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Jongkind Careers Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Meerwerk, de werkzaamheden welke Jongkind Careers aanbiedt, zal Opdrachtgever niet bij derden aanbieden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, concepten, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of opdrachtresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Jongkind Careers, tenzij met Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Openbaarmaking kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Jongkind Careers. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel en de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Jongkind Careers zowel in-als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.
 2. Het is Jongkind Careers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten en/of Diensten. Indien Jongkind Careers door middel van technische bescherming de genoemde onderdelen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Jongkind Careers verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Jongkind Careers neemt in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Jongkind Careers aan derden geen rapporten ter beschikking stellen, die in het kader van de opdracht zijn opgesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Jongkind Careers is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jongkind Careers van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van desbetreffende opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade voortkomend uit deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het tarief dat Jongkind Careers voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de opdracht heeft gefactureerd.
 3. Aansprakelijkheid van Jongkind Careers voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Aansprakelijkheid van Jongkind Careers wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever Jongkind Careers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Jongkind Careers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jongkind Careers in staat is adequaat te reageren.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Jongkind Careers is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventuele beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Jongkind Careers in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 6. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 90 dagen geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste 90 dagen.
 7. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 12 maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij Jongkind Careers. Bij overschrijding van deze termijn van 12 maanden vervallen de aanspraken voortkomend uit de in dit artikel bedoelde schade.
 8. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op Jongkind Careers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart Jongkind Careers voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Opdrachtgever en Jongkind Careers zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, langdurige ziekte van één of meer personen die de werkzaamheden zouden verrichten, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of electriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Jongkind Careers bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, hebben Opdrachtgever en Jongkind Careers het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Opdrachtgever blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 13. Gebruik & Licentie

 1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Producten en/of Diensten in overeenstemming met het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten te gebruiken en komt elke verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikt belang is.
 3. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal Jongkind Careers overgaan tot verwijdering en/of vernietiging van alle aan hem ter beschikking gestelde gegevens (inclusief persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden) uit haar actieve systeem.
 5. Jongkind Careers heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de Producten en/of Diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 14. Geheimhouding, privacy & gegevensverwerking

 1. Opdrachtgever en Jongkind Careers zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Jongkind Careers worden aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en 1 (een) jaar daarna.
 2. Jongkind Careers verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever die nodig zijn voor het leveren, verrichten en/of in stand houden van de Producten en/of Diensten conform de privacyverklaring zoals opgenomen op haar website.
 3. In het geval Jongkind Careers voor Opdrachtgever persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld contracten van medewerkers van Opdrachtgever, verwerkt, wordt Opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en Jongkind Careers als verwerker. Indien partijen geen afzonderlijke verwerkersovereenkomst hebben afgesloten wordt deze bepaling in de algemene voorwaarden aangemerkt als verwerkersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het aangaan van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever Jongkind Careers de opdracht om persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Producten en/of Diensten. Een dergelijke verwerking zal Jongkind Careers uitsluitend uitvoeren in het kader van een dergelijke opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat ten aanzien van de gegevens als bedoeld in het voorgaande lid alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens stipt in acht zijn en zullen worden genomen. Opdrachtgever stelt Jongkind Careers schadeloos en vrijwaart Jongkind Careers in dit verband.
  5. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Jongkind Careers en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 5. Jongkind Careers spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.
 6. Hoewel Jongkind Careers zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform lid 6 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.

Artikel 15. Duur en beëindiging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Overeenkomst of schriftelijk anders bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. In het geval de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft welke is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen per aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden.
 3. HR-abonnementen worden voor de periode van één jaar afgesloten en bij gebreke van tijdige opzegging wordt het abonnement telkens met 1 jaar verlengd. Ook bij een verlenging geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen.
 5. Tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst is slechts mogelijk, wanneer een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke is gesteld door de andere partij waarbij een redelijk termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door of namens Opdrachtgever betreffen wezenlijke verplichtingen zoals bedoeld in dit lid.
 6. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in voorgaand lid, al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Jongkind Careers ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jongkind Careers vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Ieder der partijen kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer wederpartij al dan niet voorlopig –surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/ haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

Artikel 16. Diversen

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Jongkind Careers in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. Jongkind Careers kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Jongkind Careers aan een derde overdragen. Jongkind Careers zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven. 

Artikel 17. Toepassing recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Jongkind Careers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever eigen algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de Overeenkomst hanteert, gaan de Algemene Voorwaarden van Jongkind Careers voor die van de Opdrachtgever indien en voor zover in strijd met de voorwaarden van Jongkind Careers. Bovendien zullen de voorwaarden van Opdrachtgever overigens uitsluitend van toepassing kunnen zijn op de Overeenkomst van Jongkind Careers en Opdrachtgever indien en voor zover deze voorwaarden door Jongkind Careers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jongkind Careers is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Aanvullende voorwaarden Jongkind Careers

Artikel 1. Definities

In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van Jongkind Careers afneemt, dan wel met wie Jongkind Careers een Overeenkomst heeft dan wel in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Jongkind Careers en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst. Opdracht: Iedere Opdracht die door een Opdrachtgever aan Jongkind Careers wordt verstrekt, om kandidaten te vinden voor één of meerdere bij Opdrachtgever bestaande vacature(s).
Kandidaat: Door Jongkind Careers in het kader van een Opdracht voorgedragen persoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden zijn, naast de algemene voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, prijsvoorstel, Overeenkomst, Producten en Diensten tussen Jongkind Careers en een Opdrachtgever, waarop Jongkind Careers deze aanvullende voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Jongkind Careers en Opdrachtgever gaan er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

Artikel 4. Garantie

Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat binnen de proeftijd onverhoopt niet voldoet dan zullen wij kosteloos een nieuwe zoekopdracht uitvoeren. Indien in de overeenkomst een langere garantietermijn is afgesproken in de overeenkomst is deze geldend.
Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de Opdrachtgever alle verschuldigde vergoeding(en) en/of declaratie(s) aan Jongkind Careers zijn voldaan en onder voorwaarde dat Jongkind Careers in redelijkheid in staat is vast te stellen op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie dat de Opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft. Dezelfde verplichting, onder dezelfde voorwaarden, geldt in geval door de via Jongkind Careers geplaatste kandidaat de Overeenkomst met de Opdrachtgever vóór of binnen een termijn van één maand na aanvang van de Overeenkomst wordt beëindigd.

Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van Jongkind Careers de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt Jongkind Careers zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden. 

Artikel 5. Tussentijds intrekken van de Opdracht

In het geval dat Opdrachtgever de Opdracht, voor zover deze exclusief aan Jongkind Careers werd verleend, eenzijdig beëindigd voordat een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en een door Jongkind Careers voorgedragen kandidaat tot stand is gebracht en zonder dat de reden hiervoor in overwegende mate aan de inspanning van Jongkind Careers te wijten is, brengt Jongkind Careers een bedrag van € 2.500,- in rekening, alsmede in het kader van de Opdracht door Jongkind Careers (in overleg) gemaakte kosten. 

Artikel 6. Nawerking

Als de (ex-)Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een persoon, die 18 maanden of korter daarvoor door Jongkind Careers aan (ex-)Opdrachtgever werd voorgedragen, dan is (ex-) Opdrachtgever alsnog het honorarium verschuldigd dat in het kader van de (toenmalige) zoekopdracht was overeengekomen, ook al betreft de arbeidsovereenkomst een andere functie dan de functie waar toentertijd een zoekopdracht werd verleend. 

Artikel 7 Honorarium

 1. Het honorarium is verschuldigd zoals beschreven in ons prijsvoorstel/aanbieding.
 2. Alle eventuele bijkomende kosten (zoals kosten medische keuring, psychologisch onderzoek, advertentiecampagne waaronder de productie-en plaatsingskosten van advertenties) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en vormen geen onderdeel van het honorarium.
 3. De eerste factuur wordt door Jongkind Careers verzonden bij ondertekening van ons prijsvoorstel/ aanbieding en de laatste factuur zodra de arbeidsovereenkomst is gesloten. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Jongkind Careers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het doen of nalaten van kandidaten die bij de Opdrachtgever in dienst komen.
Geen vacature missen? Schrijf je in bij Jongkind Careers!